Rastojanje između sadnica u voćnjacima je različito, kako između redova, tako i u samom redu. Ono uglavnom zavisi od vrste i bujnosti sadnica, klimatskih uslova, načina obrade (ručno ili maehnizacijom)…

Sadnice treba saditi na dovoljnom rastojanju, tako da na površini koju ste pripremili za sadnju stane maksimalan broj sadnica, ali da se obezbedi normalan i maksimalan razvitak krošnje sadnice, tako da bude dovoljno osvetljenja.

Izračunavanje se vrši tako što se prvo izračuna površina koju zauzima jedna sadnica, pa se sa tom površinom podeli površina jednog hektara.

Primer proračuna potrebnih sadnica na 1 hektar:

Na primer, ako je rastojanje između redova 4 metara sa rastojanjem između sadnica od 2 metara.
Pomnožimo rastojanje između redova sa rastojanjem između sadnica (4×2=8, sadnica zauzima površinu od 8 m2.), a zatim podelimo sa površinom koju smo predvideli za zasad voćnjaka u ovom primeru je to 1 hektar (10000m2:8=1250 sadnice).
Dobili smo proračun da nam je za 1 hektar potrebno 1250 sadnica voća.

Scroll